รางวัล
CODEX GMP
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ CODEX GMP ซึ่งเป็นระบบ
ที่เกี่ยวกับระบบการจัดการขั้นพื้นฐานในการผลิตอาหารเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและ
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จะเห็นได้ว่ามาตรฐานระบบ CODEX GMP ที่ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองนั้น เป็นอีกหนึ่งการยืนยันในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
รางวัล
ฮาลาล
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ Halal (ฮาลาล) จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมาตรฐานระบบ Halal 
เป็นระบบการควบคุมการผลิตอาหารหรือสิ่งเจือปนที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม เนื่องจากศาสนาอิสลามจะเข้มงวดและระมัดระวังในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตจนนำมีสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีเป็นไปตามหลักการของศาสนาอิสลาม
รางวัล
NSF
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด ได้ดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานระบบ NSF จากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้บริษัทฯได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ระบบ NSF เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 โดยมาตรฐานระบบ NSF เป็นระบบที่ยืนยันถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัยของน้ำดื่ม อาหารและสิ่งแวดล้อมในที่ร่ม และการพัฒนาน้ำดื่มให้ปลอดภัยสูงสุด จึงเชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด
รางวัล
การประเมินตามเกณฑ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ ในระดับ ดีเด่น (โล่ทอง) จาก กระทรวงสาธารณสุข
วันจันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้เข้ารับเกียรติบัตรและโล่ทองเพื่อเชิดชูเกียรติ
จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงว่า บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบการประเมินตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่า พนักงานของบริษัทปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน จะส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและคุณภาพที่ดีเยี่ยม
รางวัล
HACCP
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ HACCP เป็นระบบที่แสดงให้เห็นถึงสถานประกอบการที่มีมาตรฐานการผลิตและมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับ
จากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม มาตรฐานระบบ HACCP จึงเป็นอีกหนึ่งการรับรองในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนไทยมายาวนาน