ประวัติองค์กร
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด
บริษัทชั้นนำการผลิตโซดาและน้ำดื่มตราสิงห์ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตในเครือบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัด
ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยโรงงานผลิตแห่งแรกมีฐานการผลิต และเป็นสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 บนเนื้อที่ 33 ไร่ 30 ตารางวา
มีไลน์การผลิตทั้งหมด 5 ไลน์ผลิต โดยไลน์การผลิตที่ 1 และไลน์การผลิตที่ 2 ทำการผลิตน้ำดื่ม 500 มิลลิลิตร และโซดาขวดแก้ว 400 มิลลิลิตร รวมถึงโซดา 325 มิลลิลิตร (วันเวย์) ไลน์การผลิตที่ 3 และ 4 เป็นการผลิตน้ำดื่มขวดพลาสติก PET ขนาดบรรจุ 0.5 ลิตร และ 1.5 ลิตร ส่วนไลน์การผลิตสุดท้ายผลิตน้ำดื่มขนาดบรรจุ 6 ลิตร และด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงได้มีการขยายกำลังการผลิตใหม่ขึ้นบนเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย โรงงานผลิต และศูนย์กระจายสินค้าที่มีความทันสมัย
เนื้อที่ของโรงงาน วังน้อย เบเวเรช จำกัด
200 ไร่
ไลน์การผลิตที่ 1 และ 2 ทำการ ทำการผลิตน้ำดื่ม 500 มิลลิลิตร และโซดาขวดแก้ว 400 มิลลิลิตร รวมถึงโซดา 325 มิลลิลิตร (วันเวย์)
ไลน์การผลิตที่ 3 และ 4 เป็นการผลิตน้ำดื่มขวดพลาสติก PET ขนาดบรรจุ 1.5 และ 0.5 ลิตร
ไลน์การผลิตที่ 5 ผลิตน้ำดื่มขนาดบรรจุ 6 ลิตร
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด แห่งใหม่ซึ่งเป็นโรงงานผลิตตั้งอยู่เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 เป็นสำนักงานสาขามีขนาดโรงงานผลิตประมาณ 15 ไร่ ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2557 และเริ่มประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยติดตั้งเครื่องจักรทันสมัย เพื่อทำการผลิตน้ำดื่มตราสิงห์บรรจุขวดพลาสติก PET ซึ่งมีความเร็วสูงสุด 72,000 ขวด/ ชั่วโมง จำนวน 1 สายการผลิต อีกทั้งมีแผนกำลังการผลิตในอนาคตอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งหมด 4 สายการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพจะถูกนำส่งเข้าสู่ศูนย์กระจายสินค้าที่มีความทันสมัยเพื่อกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
มีขนาดโรงงานผลิตประมาณ
15 ไร่
เครื่องจักรทันสมัยเพื่อทำการผลิตน้ำดื่มตราสิงห์บรรจุขวดพลาสติก PET ซึ่งมีความเร็วสูงสุด 72,000 ขวด / ชั่วโมง จำนวน 1 สายการผลิต
นโยบายบริษัท
มุ่งมั่นในการพัฒนาด้านคุณภาพ บุคลากร ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันสังคมโลกได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่ทำให้ทุกอย่างบนโลกเชื่อมต่อเข้าหากันและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมและเทคโนโลยี จึงได้เปิดโอกาสในการค้าการลงทุนให้กับธุรกิจ แต่ต้องแลกกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์จะต้องมีนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน ถึงจะสามารถต่อสู้กับระบบเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันได้
ทางบริษัทวังน้อย เบเวอเรช จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กร ให้สามารถต่อสู้กับระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จึงได้มีนโยบายที่มุ่งเน้นพัฒนาการจัดการองค์กรที่ดี โดยให้ความสำคัญในเรื่องของด้านต้นทุนในการผลิตที่ต่ำและคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงความก้าวหน้าของบุคลากร ดังนั้นเราจึงนำกลยุทธ Multitasking มาใช้ในการบริหารต้นทุนของบุคลากร เนื่องจากมีต้นทุนที่สูง ทางองค์กรจึงมุ่งเน้นพัฒนาอบรมทรัพยกรมนุษย์ที่มีอยู่ภายในองค์กรให้สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ ทั้งในเชิงทฤษฐี ทัศนคติและปฏิบัติ ให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ในแต่ละสายงาน ต้องรับผิดชอบงานที่มากขึ้นทั้งในด้านปริมาณงาน และลักษณะของงานที่หลากหลายมากขึ้นจะส่งผลให้ค่างานมากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งบุคลากรไม่ทำงานที่ซ้ำ ๆ จนเกิดไปเกิดความท้าทายใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้บุคลากรมีทักษะมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด ได้นำกลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้และเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ การยุบรวม ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องและช่าง เข้าด้วยกันเนื่อง วุฒิการศึกษาเหมือนกันและหน้างานที่สอดคล้องกัน ซึ่งทำให้สามารถซ่อมเครื่องได้ทันทีและลดจำนวนบุคลากรลงเกือบเท่าตัว จะเห็นได้ว่าจะทำให้องค์กรมีต้นทุนในการบริหารบุคลากรลดลง ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้กลยุทธ์ดังกล่าวจะต้องควบคู่ไปกับ Work-Life Balance ในการทำงานของบุคลากร
ดังนั้นนโยบาย Multitasking จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทำให้ บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด เป็นเบอร์ 1 ในบริษัทผลิต น้ำดื่มและโซดาตราสิงห์ที่มีคุณภาพและมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำสุด อีกทั้งคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ภายใน องค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน