ร่วมงานกับวังน้อย
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปดรับ
วิศวกรไฟฟ้า
รับสมัครถึงวันที่31 มีนาคม 2562
จำนวน1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและคำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ควบคุมการสร้างในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิจัยและพัฒนา
 • วางแนงานการสร้างหรือประกอบ ควบคุม ดูแลการสร้าง ติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรวีร์ คนึงเพียรE-mail :  

สมัครงาน
วิศวกรแมคคาทรอนิกส์
รับสมัครถึงวันที่31 มีนาคม 2562
จำนวน1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบควบคุมหรือเครื่องจักร Process Control Instrument,PLC,SCADA,Network และ Data Base ต่างๆ
 • ควบคุมและวิเคราะห์ บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 23 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรวีร์ คนึงเพียรE-mail :  

สมัครงาน