ร่วมงานกับวังน้อย
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปดรับ
พนักงานควบคุมเครื่อง (QR Code)
รับสมัครถึงวันที่15 พฤษภาคม 2564
จำนวน4 อัตรา
-
สมัครงาน
พนักงานระบบคุณภาพงาน
รับสมัครถึงวันที่15 พฤษภาคม 2564
จำนวน1 อัตรา
ปฏิบัติงานรับผิดชอบ การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพงานของบริษัทจากทุกหน่วยงานให้เป็นหมวดหมู่
และสนับสนุนงานต่างๆของงานแผนกระบบคุณภาพ
สมัครงาน
พนักงานควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต
รับสมัครถึงวันที่15 พฤษภาคม 2564
จำนวน1 อัตรา
ปฏิบัติงานรับผิดชอบ การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ก่อนเข้าไลน์การผลิต
ตรวจสอบค่าควบคุมต่างๆของเครื่องจักในไลน์การผลิต และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าพื้นที่จัดเก็บที่คลังสินค้า
สมัครงาน
พนักงานคลังสินค้า
รับสมัครถึงวันที่15 พฤษภาคม 2564
จำนวน1 อัตรา
ปฏิบัติงานรับผิดชอบการตรวจนับจำนวน Finish Good จากไลน์การผลิต จัดทำ Stock สินค้าในพื้นที่จัดเก็บ
ควบคุมจากจ่ายสินค้าตาม Order และสรุปจำนวนการจ่ายสินค้าและสินค้าคงคลังประจำวัน/เดือน/ปี
สมัครงาน
พนักงานธุรการ แผนกผลิต 2
รับสมัครถึงวันที่15 พฤษภาคม 2564
จำนวน1 อัตรา
ทำหน้าที่ดูแลงานเอกสารและงานประสานต่างๆในผู้จัดการแผนกผลิต

- จัดทำเอกสารการต่างๆให้ผู้จัดการแผนกผลิต
- ประสานงานข้อมูลต่างๆให้ผู้จัดการแผนกผลิตและหัวหน้าหน่วยผลิต
- ประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลยอดการผลิตของหัวหน้าหน่วยผลิต
สมัครงาน