ร่วมงานกับวังน้อย
เบเวอเรช
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปดรับ
พนักงานจัดซื้อ - พัสดุ
รับสมัครถึงวันที่31 ธันวาคม 2561
จำนวน2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

•  งานด้านการจัดซื้อ-จัดหาวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ให้กับหน่วยงานหรือแผนก ตามระเบียบปฎิบัติของแผนกจัดซื้อ-พัสดุ

•  การบันทึกเอกสาร ออกใบรับสินค้า

•  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

•  เพศ ชาย / หญิง (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)

•  อายุ 20 - 30 ปี

•  วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการจัดการทั่วไป

•  ประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี

สมัครงาน